Privacybeleid Vrouw van de Smid 

Vrouw van de Smid geeft om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Vrouw van de Smid. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 maart 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.  Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Indien wij Persoonsgegevens verwerken geschiedt dit conform de eisen die de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Geslacht;
  • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers);
  • Leeftijd;
  • Bankrekeningnummer;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.Doelen van en grondslagen voor de bewerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in jouw belang zijn, zoals:

  • Communicatie en informatievoorziening;
  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
  • De verbetering van onze diensten;
  • Facturering en incasso

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met je opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.
Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij je daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.
Tot slot kunnen wij persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.


Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden  persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval  persoonsgegevens zonder je expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Vrouw van de Smid persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wilt over hoe lang jouw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met info@vrouwvandesmid.nl


Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien je hier prijs op stelt, lichten wij je graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.


Rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je hebben. Verder kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien je dit wenst.


Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij je behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.


Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat Vrouw van de Smid niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens? Of omdat je inzage of correctie heeft gevraagd van je persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met de reactie? Neem dan altijd eerst contact met ons op info@vrouwvandesmid.nl Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Verwerking binnen de E.E.R.

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Jouw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.


Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail of in deze privacyverklaring op de hoogte. 

Contactgegevens:
Vrouw van de Smid
Hofkesweg 3
5249 JW  Rosmalen
06 – 21417475
info@vrouwvandesmid.nl

 

Contactpersoon voor alle privacyzaken:
Marjon van Hoof